Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phê phán


[phê phán]
to criticize; to find fault with somebody/something; to pick holes in something
Phê phán một học thuyết
To criticize a theory
Bất cứ chuyện gì bà ấy cũng phê phán
She finds fault with everythingCriticize, review
Phê phán một học thuyết To criticize a theory
Phê phán một cuốn sách To review a book


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.