Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pass on
pass+on

[pass on]
saying && slang
die, bite the dust, kick the bucket
Before her dad passed on, she visited him every day.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.