Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outtrump
outtrump
[aut'trʌmp]
ngoại động từ
đưa lá bài chủ cao hơn


/aut'trʌmp/

ngoại động từ
đưa lá bài chủ cao hơn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.