Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhẹ nhàng


[nhẹ nhàng]
Light, gently, quietly, softly; (music) pianissimo
Bước đi nhẹ nhàng
Light steps.
Công việc nhẹ nhàng
A light piece of work.
Mild; gentle.
Câu trả lời nhẹ nhàng
A mild answer.
Nói giọng nhẹ nhàng
To speak in a gentle voice.
easy
tấm thân rày đã nhẹ nhàng (truyện Kiều)
my life's now eased of burden it once boreLight
Bước đi nhẹ nhàng Light steps
Công việc nhẹ nhàng A light piece of work
Mild; gentle
Câu trả lời nhẹ nhàng A mild answer
Nói giọng nhẹ nhàng To speak in a gentle voice


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.