Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhận thấy


[nhận thấy]
to realize; to remark; to find
Nhận thấy điều gì là đúng
To realize that something is right.Realize, understand
Nhận thấy điều gì là đúng To realize that something is right


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.