Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngoài da


[ngoài da]
cutaneous
Dùng ngoài da
for external use; not to be taken internally
Thuốc mỡ này dùng ngoài da thôi
This ointment is for external application/use onlyDeveloping on the skin
Bệnh ngoài da Skin diseases
For external use
Thuốc mỡ này chỉ dùng ngoài da This ointment is for external use only


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.