Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nghẽo


[nghẽo]
Jade.
Con nghẽo này làm sao mà kéo được cái xe nặng thế kia?
How can that nghẽo pull such a heavy cart?
bab horse
ngựa với nghẽo!
what a bad horse!Jade
Con nghẽo này làm sao mà kéo được cái xe nặng thế kia? How can that jade pull such a heavy cart?


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.