Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngứa tai


[ngứa tai]
to feel something unpleasing to the earShock the ears; feel uncomfortable at hearing something shocking the ears


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.