Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
man di



adj
savage, bear barous

[man di]
tính từ.
savage, barbarous, barbarian
barbarous tribes (of the south - East of China)
man di mọi rợ
barbarous; ill-mannered



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.