Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
loud speaker


/'laud'spi:kə/

danh từ
(raddiô) cái loa; cái phóng thanh ((cũng) speaker)

Related search result for "loud speaker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.