Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
làm xongverb
to finish; to come to an end

[làm xong]
to finish; to complete
Làm xong bài về nhà rồi mới ra chơi!
Finish your homework before you go off to play!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.