Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kình ngạc


[kình ngạc]
(cũ; văn chương) Whale and crocodile; brave and strong soldiers; fierce rebels.(cũ; văn chương) Whale and crocodile; brave and strong soldiers; fierce rebels


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.