Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interviewable
interviewable
['intəvju:əbl]
tính từ
có thể gặp mặt, có thể gặp riêng
có thể phỏng vấn


/'intəvju:əbl/

tính từ
có thể gặp mặt, có thể gặp riêng
có thể phỏng vấn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.