Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intertangle
intertangle
[,intə'tæηgl]
Cách viết khác:
entangle
[in'tæηgl]
như entangle


/in'tæɳgl/ (intertangle) /,intə'tæɳgl/

ngoại động từ
làm vướng vào, làm vướng mắc, làm mắc bẫy, làm vướng vào vật chướng ngại
làm vướng vào khó khăn, làm bối rối, làm lúng túng
làm rối rắm ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.