Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interior decoration
interior+decoration
[in'tiəriə,dekə'rei∫n]
danh từ
nghệ thuật trang trí trong nhà; nghệ thuật trang trí nội thất


/in'tiəriə,dekə'reiʃn/ (interior_design) /in'tiəriədi'zain/

danh từ
nghệ thuật trang trí trong nhà
vật liệu trang trí trong nhà

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "interior decoration"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.