Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intercollege


/,intə'kɔlidʤ/ (intercollegiate) /'intəkə'li:dʤiit/

tính từ
giữa các đại học
(thuộc) nhiều đại học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.