Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insusceptibility
insusceptibility
['insə,septə'biliti]
danh từ
tính không tiếp thu; tính không dễ bị
tính không dễ xúc cảm


/'insə,septə'biliti/

danh từ
tính không tiếp thu; tính không dễ bị
tính không dễ xúc cảm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.