Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
instructress
instructress
[in'strʌktris]
danh từ
cô giáo, bà giáo
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bà trợ giáo (đại học)


/in'strʌktris/

danh từ
cô giáo, bà giáo
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bà trợ giáo (đại học)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.