Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inopportuneness
inopportuneness
[in'ɔpətju:nnis]
danh từ
tính không thích hợp, tính không đúng lúc, tính lạc lõng


/in'ɔpətju:nnis/

danh từ
tính không thích hợp, tính không đúng lúc, tính lạc lõng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.