Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impressionism
impressionism
[im'pre∫ənizm]
danh từ
(nghệ thuật) chủ nghĩa ấn tượng
trường phái ấn tượng


/im'preʃnizm/

danh từ, (nghệ thuật)
chủ nghĩa ấn tượng
trường phái ấn tượng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.