Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
implementary
implementary
[,impli'mentəri]
tính từ
(thuộc) sự thi hành ((cũng) implemental)


/,impli'mentəri/

tính từ
(thuộc) sự thi hành ((cũng) implemental)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.