Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
huýt gió


[huýt gió]
như huýt sáo(cũng nói huýt sáo) Whistle
huýt sáo gọi bạn To call to one's friend by whistling; To whistle to one's friend to come


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.