Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hoán cải


[hoán cải]
Turn over a new leaf, reform, give up one's bad ways for a good life.Turn over a new leaf, reform, give up one's bad ways for a good life


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.