Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heavy water
heavy+water
['hevi'wɔ:tə]
danh từ
(hoá học) nước nặng


/'hevi'wɔ:tə/

danh từ
(hoá học) nước nặng

Related search result for "heavy water"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.