Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hồi tâm


[hồi tâm]
to mend one's ways; to turn over a new leaf; to go straightRealize one's mistake after second thought


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.