Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
gácverb
to put; to set on
to keep; to guard
người gác cửa a gate keeper
to forget about; to pigeon-hole
gác một câu chuyện cũ lại to forget about an old story

[gác]
động từ
to put; to set
to keep; to guard
người gác cửa
door-keeper
to forget about; to pigeon-hole; to put sth on the back burner
gác một câu chuyện cũ lại
to forget about an old storyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.