Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flump
flump
['flʌmp]
danh từ
sự đi huỳnh huỵch
sự ngã huỵch; sự đặt huỵch xuống; sự ném bịch xuống
tiếng huỵch, tiếng bịch
nội động từ
đi huỳnh huỵch
ngã huỵch
ngoại động từ
đặt huỵch xuống, ném bịch xuống


/flump/

danh từ
sự đi huỳnh huỵch
sự ngã huỵch; sự đặt huỵch xuống; sự ném bịch xuống
tiêng huỵch, tiếng bịch

nội động từ
đi huỳnh huỵch
ngã huỵch

ngoại động từ
đặt huỵch xuống, ném bịch xuống

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.