Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
extraordinaries
extraordinaries
[iks'trɔ:dnriz]
danh từ số nhiều
(từ cổ,nghĩa cổ) phần cấp thêm cho quân đội


/iks'trɔ:dnriz/

danh từ số nhiều
(từ cổ,nghĩa cổ) phần cấp thêm (cho quân đội)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.