Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
excepting
excepting
[ik'septiη]
giới từ & liên từ
như except


/ik'septiɳ/

giới từ (dùng sau without, not, always)
trừ, không kể
not even excepting women and children ngay cả đàn bà và trẻ con cũng không kể

liên từ
(từ cổ,nghĩa cổ) trừ phi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.