Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dump-truck/'dʌmpkɑ:/ (dump-truck) /'dʌmptrʌk/
truck) /'dʌmptrʌk/

danh từ
xe lật (đổ rác...)

Related search result for "dump-truck"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.