Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dramatis personae
dramatis+personae
['dræmətis pə:'sounai]
danh từ số nhiều
những nhân vật trong vở kịch; những diễn viên trong vở kịch


/'drɑ:mətispə:'sounai/

danh từ
những nhân vật trong (một) vở kịch; những diễn viên (một) vở kịch

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.