Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
datum-line
datum-line
['deitəm'lain]
danh từ
đường mốc
(toán học) trục toạ độ


/'deitəm'lain/

danh từ
đường mốc
(toán học) trục toạ độ

Related search result for "datum-line"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.