Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conversationist
conversationist
Xem conversationalist


/,kɔnvə'seiʃnəlist/ (conversationist) /,kɔnvə'seiʃənist/

danh từ
người có tài nói chuyện, người hay nói chuyện, người vui chuyện

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.