Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contractility
contractility
[,kɔntræk'tiliti]
danh từ
tính có thể rút lại, tính co lại


/,kɔntræk'tiliti/

danh từ
tính có thể rút lại, tính co lại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.