Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contraception

contraception
[,kɔntrə'sep∫n]
danh từ
phương pháp tránh thụ thai; sự tránh thụ thai


/,kɔntrə'sepʃn/

danh từ
phương pháp tránh thụ thai; sự tránh thụ thai


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.