Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
comintern
comintern
['kɔmintə:n]
Cách viết khác:
Communist International
['kɔmju:nist,intə'næ∫ənl]
danh từ
Quốc tế cộng sản IIl


/'kɔmintə:n/

danh từ
Quốc tế cộng sản III ((cũng) Communistic International)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.