Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clarify
clarify
['klærifai]
ngoại động từ
lọc, gạn
làm cho sáng sủa dễ hiểu
nội động từ
trong ra, sạch ra
trở thành sáng sủa dễ hiểu (văn)


/'klærifai/

ngoại động từ
lọc, gạn
làm cho sáng sủa dễ hiểu

nội động từ
trong ra, sạch ra
trở thành sáng sủa dễ hiểu (văn)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "clarify"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.