Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chiêu hồi


[chiêu hồi]
(chính sách chiêu hồi) "Open Arms" policy (a reactionary policy of the Saigon puppet regime to try to persuade South Vietnamese patriots to change sides)"Open arms" policy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.