Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chết đuối


[chết đuối]
to drown; to die of drowning; to find a watery grave; to become food for fishes
Một trường hợp chết đuối
A death by drowning
Chết đuối ngoài biển
To be drowned at sea
Cứu một học sinh khỏi bị chết đuối
To rescue/save a pupil from drowning
Người (bị ) chết đuối
Drowned person; (nói chung) the drowned
Năm ngoái nơi đây có nhiều người chết đuối
Many people (were) drowned here last yearTo drown
chết đuối vớ phải bọt boggeddown man leans on a broken reed


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.