Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
centrifugal
centrifugal
[sen'trifjugel]
tính từ
ly tâm
centrifugal force
lực ly tâm
centrifugal machine
máy ly tâm(Tech) ly tâm

/sen'trifjugel/

tính từ
ly tâm
centrifugal force lực ly tâm
centrifugal machine máy ly tâm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.