Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
castor-oil plant
castor-oil+plant
['kɑ:stər'ɔil'plɑ:nt]
danh từ
(thực vật học) cây thầu dầu


/'kɑ:stər'ɔil'plɑ:nt/

danh từ
(thực vật học) cây thầu dầu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "castor-oil plant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.