Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cannibalistic
cannibalistic
[,kænibə'listik]
tính từ
ăn thịt người
ăn thịt đồng loại


/,kænibə'listik/

tính từ
ăn thịt người
ăn thịt đồng loại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.