Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
canh cải


[canh cải]
reform; go through changes, change; alterReform; go through changes


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.