Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cầu đảoverb
To make offerings (to deity) for one's wishes to be fulfilled
To pray for rain (by worshipping deity)

[cầu đảo]
động từ
To make offerings (to deity) for one's wishes to be fulfilled
To pray for rain (by worshipping deity)
pray (to God for rain)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.