Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bibliographical
bibliographical
[,bibliə'græfikəl]
Cách viết khác:
bibliographic
[,bibliə'græfik]
như bibliographic


/,bibliə'græfik/ (bibliographical) /,bibliə'græfikəl/

tính từ
(thuộc) thư mục


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.