Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
balm-cricket
balm-cricket
['bɑ:m,krikit]
danh từ
(động vật học) con ve sầu


/'bɑ:m,krikit/

danh từ
(động vật học) con ve sầu

Related search result for "balm-cricket"
  • Words contain "balm-cricket" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    dầu cao dế dũi dế

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.