Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bằng cứverb
To rely on the strength of, to base oneself on
    bằng cứ vào tài liệu, có thể khẳng định được điều đó relying on the strength of the documents, we can affirm that


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.