Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
autobiographer
autobiographer
[,ɔ:toubai'ɔgrəfə]
danh từ
người viết tự truyện


/,ɔ:toubai'ɔgrəfə/

danh từ
người viết tự truyện


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.