Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ante-bellum
ante-bellum
[,ænti'beləm]
tính từ
trước chiến tranh
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trước nội chiến


/'ænti'beləm/

tính từ
trước chiến tranh
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trước nội chiến


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.