Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anatomist
anatomist
[ə'nætəmist]
danh từ
nhà mổ xẻ, nhà giải phẫu
người phân tích, người mổ xẻ (nghĩa bóng)


/ə'nætəmist/

danh từ
nhà mổ xẻ, nhà giải phẫu
người phân tích, người mổ xẻ (nghĩa bóng)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.